AKTA PENTADBIRAN HUKUM ISLAM (BAB 3, BAHAGIAN 32)

FATWA YANG DIKELUARKAN

OLEH

JAWATANKUASA FATWA, MAJLIS UGAMA ISLAM SINGAPURA

Jawatankuasa Fatwa telah mengulas kembali fatwa berkenaan nominasi CPF pada mesyuarat yang ke 24, bertarikh 3 Ogos 2010.

FATWA

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.  اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه . وبعد ،

 1. Syariat Islam telah menetapkan bahawa setiap harta yang dimiliki oleh seseorang akan menjadi sebahagian daripada tarikahnya (pusaka). Tarikah terikat dengan beberapa hukum agama, seperti pelunasan hutang- piutang si mati (seperti hutang zakat, haji dll.), pengagihannya mengikut wasiat si mati, sebelum diagihkan kepada ahli waris mengikut hukum faraidh.
 2. Berkaitan wang CPF yang dimiliki oleh pencarum, Jawatankuasa Fatwa Muis telah memutuskan pada tahun 1971 bahawa wang CPF tersebut merupakan tarikah pencarum yang perlu dibahagikan mengikut faraidh. Fatwa tersebut juga menyentuh tentang status nominee (penama), bahawa seorang nominee itu hanyalah pengamanah, dan bertanggungjawab untuk membahagikan wang tersebut kepada ahli waris mengikut hukum faraidh.
 3. Berdasarkan maklumbalas dari masyarakat, terdapat banyak kes di mana keluarga-keluarga Islam menghadapi kesulitan kerana Fatwa terdahulu tidak mengiktiraf segala nominasi yang dilakukan untuk tanggungan dan ahli keluarga yang lebih memerlukan.
 4. Pada masa yang sama, terdapat banyak perubahan kepada pentadbiran wang CPF sejak 1971, terutama dari segi penerimaan wang CPF oleh si pencarum sewaktu hidupnya. Di antara perubahan terbaru dan yang ketara yang mempunyai implikasi terhadap hukum berkaitan wang CPF adalah bahawa wang simpanan CPF tidak akan diserahkan kesemuanya kepada pencarum secara serentak apabila tiba masa mengeluarkannya (draw down age). Sebaliknya, pencarum hanya akan memperolehi sejumlah wang secara bulanan yang dapat memenuhi keperluan perbelanjaan bagi dirinya sahaja.
 5. Berpandukan dapatan di atas, maka Jawatankuasa Fatwa merumuskan perkara-perkara berikut:
 6. Jawatankuasa Fatwa mendapati bahawa terdapat dua aspek yang membezakan antara hibah dan sistem nominasi CPF. Ia adalah berikut:
 7. Jawatankuasa Fatwa berpendapat bahawa syarat di dalam hibah yang menyatakan bahawa harta yang diberikan mestilah sudah berada di dalam pemilikan si pemberi ketika hibah dibuat, adalah bertujuan mengelakkan ketidakpastian yang mengakibatkan penipuan (gharar) atau penganiayaan (zhulm) kepada si penerima. Di dalam nominasi CPF, walaupun akan terdapat penambahan kepada jumlah wang dalam simpanan si pencarum, unsur-unsur ketidakpastian, penipuan atau penganiayaan tidak wujud kerana niat dan kesungguhan si pemberi tidak diragui, ditambah pula dengan adanya perlindungan undang-undang CPF.
 8. Jawatankuasa Fatwa berpendapat juga bahawa sistem nominasi boleh dianggap sebagai hibah kerana ianya dibuat sewaktu si pencarum masih hidup. Qabadh tidak berlaku mengikut ketetapan undang-undang CPF. Ini adalah berbeza dengan jenis hibah yang biasa yang boleh diterima (qabadh) yang mensyaratkan keizinan waris jika berlaku kematian si pemberi sebelum qabadh. Maka apabila pencarum membuat nominasi secara rasmi, ia merupakan satu bukti jelas tentang kesungguhan pencarum dan janjinya untuk memberi wangnya kepada nominee. Firman Allah swt :
 9. Hukum asal dalam urusan muamalat ialah harus, berpandukan kaedah fiqh berikut:
 10. Atas sebab-sebab tersebut, Jawatankuasa Fatwa memutuskan bahawa :
 11. Penerima wang CPF, samada melalui faraidh atau sistem nominasi, berkewajipan memastikan segala hutang si mati, jika ada, diselesaikan dahulu sebelum mengambil wang tersebut.

SYED ISA MOHD B SEMAIT

MUFTI NEGARA SINGAPURA

PENGERUSI, JAWATANKUASA FATWA

MAJLIS UGAMA ISLAM SINGAPURA1 Hibah: Sebuah pemberian di waktu hidup tanpa mengharapkan balasan atau tukaran.

 2 Qabadh: Penerimaan secara zahir barang yang diserahkan pemberi kepada penerima.

3 Ibn Qayim al-Jauziyy, I’laam al-Muwaqqi’in, 1:470; al-Syaatibiyy, al-Muwaafaqaat, 305